Aighneachtaí á Lorg / Request for Submissions, Act na dTeangacha Oifigiúla / Official Languages Act

Aighneachtaí á Lorg

Act na dTeangacha Oifigiúla 2003 – Dreacht scéim a hUllmhú ag Coras Iompar Éireann, CIÉ (Bus Éireann, Bus Átha Cliath & Iarnród Éireann)

Tá sé i gceist ag CIÉ scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na scéime á lorg ag CIÉ anois ó aon pháirtí leasmhar. Is fearr aighneachtaí, a chuirfear ar fáil go poiblí ar shuíomh gréasáin Coras Iompar Éireann, a sheoladh go leictreonach chuig gaeilge@cie.ie roimh 30 Lúnasa 2013.

Ina ionad sin, is féidir iad a sheoladh leis an bpost chuig.

Aighneachtaí CIÉ,
Bosca OP 12408,
Baile Átha Cliath 2

Tá eolas maidir le mandáid agus ról CIÉ agus na seirbhísí a chuireann sé ar fáil don phobal ar fáil ag www.cie.ie

Ní ghlacfar le haighneachtaí i ndiaidh 5.00in, 30 Lúnasa 2013.

Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta www.ahg.gov.ie nó ar iarratas ríomhphoist chuig diarmaid.omordha@ahg.gov.ie

 

Request for Submissions

Official Languages Act 2003 - Preparation of a Draft Scheme by Coras Iompar Éireann, CIÉ

CIÉ proposes to draft a Scheme in accordance with section 11 of the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Official  Languages Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.

CIÉ now wishes to invite representations in relation to the preparation of the draft Scheme from all interested parties. Ideally submissions, which will be made available on the CIÉ website www.cie.ie , should be written and sent electronically to gaeilge@cie.ie by Friday, 30 August 2013.

Alternatively, they may be posted to –

CIÉ Submissions,
PO Box 12408,
Dublin 2

Information in relation to the mandate and role/services provided to the public by the CIÉ is available on www.cie.ie

Submissions will not be accepted after 5.00pm, 30 August 2013.

Further information in relation to the Official Languages Act is available on the www.ahg.gov.ie or by email request to diarmaid.omordha@ahg.gov.ie

Monday, 12th August, 2013