CIÉ Protected Disclosures - Policy & Procedure

In compliance with Section 21(1) of the Protected Disclosures Act 2014 (being that section as it stood before the commencement of section 28 of the Protected Disclosures (Amendment) Act 2022), Bus Éireann, as part of the CIE Group of companies, has established and must publish internal procedures to allow any employee of the company make a protected disclosure under the Act.

The Protected Disclosures Act 2014 provides for a framework of statutory protections for whistleblowers in Ireland. The Act has been substantially overhauled by the Protected Disclosures (Amendment) Act 2022, which was signed into law in July 2022. The new legislation came into operation on 1 January 2023.

Commencement of the Protected Disclosures (Amendment) Act 2022

Protected Disclosures (Amendment) Act 2022

CIÉ Protected Disclosure Policy and Procedure July 2024

This policy will be kept under review and will be updated in line with government guidelines and changes in relevant legislation.

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL Ó BHUS ÉIREANN MAIDIR LE NOCHTADH COSANTA DON BHLIAIN 2023

DE RÉIR AN ACHTA UM NOCHTADH COSANTA (LEASÚ) 2022

Faoin Acht, tá gá le chomhlachtaí poiblí tuarascáil bhliantúil a ullmhú agus a fhoilsiú tráth nach déanaí ná an 31 Márta 2024 gach bliain i ndáil leis an mbliain díreach roimhe, ar tuarascáil í ina leagtar amach an líon nochtaí cosanta a fuarthas sa bhliain roimhe agus an gníomh a rinneadh ina leith (má rinneadh aon ghníomh). Níor cheart do dhaoine bheith in ann an tuarascáil sin a úsáid chun daoine a bhfuil nochtadh cosanta déanta acu a shainaithint.

Is í seo an tuarascáil bhliantúil ó Bhus Éireann. Cumhdaítear inti an tréimhse ón 1 Eanáir 2022 go dtí an 31 Nollaig 2023.

Chun an oibleagáid dhlíthiúil sin a chomhlíonadh, deimhníonn Bus Éireann go bhfuair sé gan aon nochtadh cosanta sa bhliain 2023, ach dúnadh amach nochtadh cosanta a fuarthas roimhe seo i rith na bliana tar éis nósanna imeachta leantacha a chomhlíonadh.

Rúnaí Cuideachta
Bus Éireann
11 Márta 2024

PROTECTED DISCLOSURES ANNUAL REPORT OF BUS ÉIREANN FOR 2023

In Accordance with the Protected Disclosures (Amendment) Act 2022

Under this Act, public bodies are required to prepare and publish an annual report not later than 31 March 2024 in relation to the immediately preceding year, setting out the number of protected disclosures received in the preceding year and the action taken (if any). This report must not result in persons making disclosures being identifiable.

This is the annual report of Bus Éireann. It covers the period 1st January 2022 to 31st December 2023.

In compliance with this legal obligation, Bus Éireann confirms that it received no protected disclosures in 2023, but a protected disclosure received previously was closed out during the year after follow-up procedures were observed.

Company Secretary
Bus Éireann
11 March 2024